top of page

Genom denna skrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av 

Dahlbacka Bil AB org.nr 556267-3375

Prästkragensväg 15, 132 45 SALTSJÖ-BOO 

08-556 616 50

info@dahlbacka.se

 

Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför för att skydda dina personuppgifter på 

bästa sätt. I detta dokument får du information om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar 

alla personuppgifter som samlas in om dig av oss när du eller det företag du representerar gör ett 

köp, lämnar in ett fordon för service eller reparation, när vi köper ett fordon av dig eller när du ingår 

ett avtal om förvaring av däck, s.k. däckhotell, på plats hos oss. 

 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva 

någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan är du välkommen att kontakta oss på de 

kontaktuppgifter som framgår ovan.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig – Avser återförsäljare, verkstäder, däckhotell och andra 

serviceföretag inom bilbranschen. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har 

lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

 

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du som kund ingår ett avtal med oss kommer du att 

lämna viss information om dig. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, 

registreringsnumret på ditt fordon, ditt personnummer, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, 

dina kontakt- och adressuppgifter. Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter om dig 

som du lämnar till oss i egenskap av kund.

 

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar in ett fordon till oss 

för service eller reparation kan vi komma att samla in registreringsnummer samt information som 

finns lagrad i fordonets dator. Det är information som främst är av teknisk karaktär såsom t.ex. 

felkoder och servicehistorik som hänför sig till ditt fordon. Vi kan även komma att samla in uppgifter 

om genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive eventuella produkter som 

har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

När du ingår ett avtal om köp av ett fordon eller service med oss kan vi även komma att samla in 

information om ditt köp, din service eller reparation, betalning samt information om fordonets 

chassinummer, eller s.k. VIN-nummer.

 

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter som vi får tillgång till genom sökningar i 

Transportstyrelsens vägtrafikregister, främst kontaktuppgifter och registreringsnummer.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan 

lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon 

som någon annan är registrerad som ägare för eller som representant för ett företag behandlar vi 

ditt namn och dina kontaktuppgifter. 

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter För följande ändamål 

behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan 

ett avtal ingås:

 

 • Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp, lämnar in ett fordon för 

service eller reparation, om vi köper ett fordon av dig eller ingår ett avtal om däckhotell 

behandlar vi ditt namn, personnummer, registreringsnumret eller annat 

identifikationsnummer på fordonet, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, dina kontaktoch adressuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive din betalning. Vi 

behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som 

du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och 

tjänster som du har begärt från oss, t.ex. för att skicka påminnelser om service under ett 

pågående serviceavtal på det sätt som du har valt, d.v.s. via sms, mail eller postala utskick. 

Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan behöva behandlas för att 

utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda 

fel på fordonet.

 

 • Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter 

om offerten under offertens giltighetstid i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp 

offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.

 

 • För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella 

garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar 

behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret eller annat 

identifikationsnummer på fordonet, uppgifter om ditt köp samt genomförda felsökningar och 

vilket arbete som har utförts, inklusive information om eventuella fordon, delar eller 

produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

 • För att kunna fastställa din identitet och begära kreditprövningar när en sådan krävs enligt 

avtalet, behandlar vi uppgifter om ditt namn och ditt personnummer samt uppgifter om din 

ekonomiska situation. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till 

vikten av en säker identifiering.

 

 • Om du provkör ett fordon behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, körkort, 

personnummer samt uppgifter om provkörningen, så att vi i enlighet med vårt avtal med dig

ska kunna ta ut eventuella avgifter eller andra kostnader som uppstod under den tid som du 

disponerade fordonet. Vi behandlar även körkortsuppgifter samt ditt personnummer i syfte 

att säkerställa din identitet, kontrollera körkortet mot vägtrafikregistret och för att veta vem 

som har lånat fordonet samt säkerställa att du har körkort. Behandlingen av ditt 

personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering vid utlåning 

av våra fordon.

 

Uppgifterna är ett avtalsenligt krav och om uppgifterna som anges ovan inte lämnas till oss har vi inte 

möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

 

 

 

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig 

grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att 

utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få 

dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i nedan. Om du vill 

veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra 

kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: 

 

 • Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter 

om offerten med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna underlätta för dig som 

potentiell kund samt för att skicka marknadsföring till dig. Syftet med behandlingen är att 

kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via epost, sms och postala utskick så att du kan få en uppdaterad offert med samma uppgifter och 

tillval som vid offertens utfärdande. Detta eftersom det är ett omfattande arbete att ta fram 

en offert avseende ett fordon, med tillval, modeller och betalningsalternativ.

 

 • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-post, telefonnummer och adress

för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund genom att skicka 

direktmarknadsföring och nyhetsbrev, påminnelser om service och kundundersökningar via 

post, e-post eller sms. Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som 

tidigare har gjort ett köp eller ingått avtal om leasing av fordon i marknadsföringssyfte.

 

 • Vi behandlar ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som 

potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev via post, e-post eller 

sms. Det gäller under förutsättning att du lämnat dina personuppgifter frivilligt, t.ex. i 

samband med en kundkväll eller liknande, eller att vi samlat in dina kontaktuppgifter i din 

egenskap av representant för ett företag eller organisation. Vårt berättigade intresse av att 

behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund i 

marknadsföringssyfte.

 

 • Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som 

representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina 

kontakt- och adressuppgifter samt uppgifter om fordonet i den mån det är nödvändigt för att 

fullgöra våra åtaganden i förhållande till vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla 

dina personuppgifter är att kunna kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson och 

för att följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.

 

 • Vi behandlar uppgifter som är kopplade till ditt fordon, t.ex. uppgifter om genomförda 

felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om 

eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna 

utföra säkra reparations- och servicetjänster på fordonet. Behandlingen av sådana uppgifter 

görs av säkerhetsskäl så att rätt reparation och/eller service kan utföras på fordonet. Vi 

behandlar dessa uppgifter för vårt berättigade intresse av att kunna visa att vi uppfyller krav 

från respektive fordonstillverkare, av att kunna se vilka tidigare åtgärder som har utförts av 

säkerhetsskäl samt för att underlätta för ägarna av fordonet vid service.

 

 

Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är 

nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi 

uppgifter om ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa 

gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt endast behandlas av oss. Vi kommer dock att dela 

dina personuppgifter med andra aktörer. Dessa aktörer är framförallt generalagenter och 

fordonstillverkare, Transportstyrelsen, försäkringsbolag och finansbolag.

 

Vi kommer även att dela dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår 

räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina 

kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick. 

 

Innan du får provköra ett fordon kan vi komma att kontrollera ditt körkort i Transportstyrelsens 

vägtrafikregister i syfte att säkerställa att du som förare har ett giltigt körkort. 

 

Våra IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan också komma att få tillgång till 

samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i 

syfte att dessa ska fullgöra sina åtaganden i relation till oss. 

 

Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 

 • För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt kortnummer 

eller personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare 

och kreditföretag.

 

 • Vid köp av ett fordon kan vi komma att registrera din information i Transportstyrelsens 

vägtrafikregister i syfte att kunna genomföra ägarbytet.

 

 • Vi kan i enskilda fall komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och viss information om ditt 

fordon till fordonstillverkaren eller generalagenten för bilmärket du köpt. Exakt vilka 

personuppgifter som fordonstillverkaren eller generalagenten behandlar om dig i egenskap 

av personuppgiftsansvarig har fordonstillverkaren eller generalagenten ett eget ansvar att 

informera dig om. Det kan vara personuppgifter som härrör från dig som kund, data från 

fordonet eller andra uppgifter om fordonet, t.ex. bilregistreringsnummer eller 

chassinummer.

 

 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon 

av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation.

 

 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till ett finansbolag när du leasar ett fordon 

av oss.

 

 

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. 

I de fall personuppgifter behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning. Om du vill ha mer information om överföringen eller om du vill få en kopia av

de lämpliga skyddsåtgärderna är du välkommen att kontakta oss.

 

Utöver vad som anges ovan kan våra samarbetspartners, t.ex. leasingföretag, finansbolag, 

fordonstillverkare, generalagenter samt försäkringsbolag samla in dina personuppgifter direkt från 

dig för egen räkning. För sådana uppgifter är våra samarbetspartners personuppgiftsansvariga och 

har därför ett eget ansvar att informera dig om behandlingen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig 

lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra 

vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna 

administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa 

tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en 

intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet 

med nedan.

 

 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information 

som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

 

 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för 

direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. 

Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.

 

 • Om du begär en offert sparar vi ditt namn, kontaktuppgifter och uppgifter om offerten för att 

kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via 

e-post, sms och postala utskick under den tid som offerten är giltig samt under en period 

därefter om totalt max sex (6) månader från registrering av personuppgifterna och 

utfärdande av offerten i syfte att underlätta för dig och kunna erbjuda dig en uppdaterad 

offert med samma uppgifter och tillval från utfärdande.

 

 • Om du har lämnat in ditt fordon för reparation eller service sparar vi dina kontaktuppgifter 

under två (2) år från det att servicen eller reparationen genomfördes. Vi anser oss ha ett 

berättigat intresse av att spara dina uppgifter under denna tid eftersom du som kund typiskt 

sätt förväntar dig information från oss som verkstad när det är dags att serva ditt fordon 

igen, vilket normalt sker 12-24 månader efter förra servicen.

 

 • Om du har ingått avtal om köp av ett nytt fordon av oss sparar vi dina kontaktuppgifter under 

fem (5) år och om du har köpt ett begagnat fordon av oss sparar vi dina kontaktuppgifter 

under tre (3) år från när fordonet levererades. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att 

spara dina uppgifter under denna period med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara. 

Vi tror att vår marknadsföring blir mer relevant för dig efter en tid när det är mer sannolikt 

att du kan komma att vilja köpa ett nytt fordon igen. Vi kan därför komma att lagra dina 

kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig via post, e-post eller sms under 

den tid vi har rätt att göra så enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag

och praxis.

 • Om du har lämnat personuppgifter frivilligt, t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, 

sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål under en period av 

max tolv (12) månader från och med att uppgifterna mottogs från dig.

 

 • Om dina personuppgifter har samlats in från annan än dig själv och rör kontaktuppgifter i din 

egenskap av representant för ett företag eller organisation sparar vi dina kontaktuppgifter 

för marknadsföringsändamål i max tre (3) månader från och med insamlandet.

 

 • Vi sparar de personuppgifter som du lämnar i samband med en provkörning under (tre)

månader för att administrera eventuella avgifter eller kostnader som uppstår under den tid 

som du disponerar fordonet. Om det under provkörningen uppstår en skada på fordonet har 

vi rätt att lagra dina personuppgifter under den tid som ärendet handläggs, d.v.s. fram tills 

skadan är reglerad.

 

 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi [ditt namn, 

dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, uppgifter om ditt köp, 

genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts samt vilka delar eller produkter 

som har reparerats, bytts ut eller installerats under (tre) år från den dag fordonet 

levererades, reparationen eller servicen utfördes samt från och med utfärdandet av garantin. 

Personuppgifterna sparas under tre år med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara och 

vi, för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation på fordonet, reparationer eller 

service, kommer behöva se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som 

har reparerats, bytts ut eller installerats.

 

Vi kan komma att spara fordonsdata som hänför sig till ditt fordon, t.ex. information om 

servicehändelser, under den tid som fordonet är i drift. Denna information sparas endast tillsammans 

med fordonets registreringsnummer och/eller chassinummer och inte tillsammans med dina 

kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas under den tid som fordonet är i drift för vårt berättigade 

intresse av att kunna erbjuda framtida ägare av fordonet information om service- och 

underhållsarbeten som har genomförts på fordonet samt för att kunna följa fordonets historik. Det 

innebär att uppgifterna finns kvar även om fordonet byter ägare.

 

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det 

enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Känsliga personuppgifter 

Vi har inte rätt att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott inom ramen för vår 

kundadministration. I de fall som vi kan behöva behandla känsliga personuppgifter är i de fall som 

uppgifter om din hälsa behandlas för att du har beställt ett specialanpassat fordon, t.ex. en bil som är 

handikappanpassad. I sådana fall inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Vi får också 

behandla känsliga personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna tillvarata rättsliga anspråk.

Dina rättigheter Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen 

av dina personuppgifter.

 

Återkalla ett lämnat samtycke 

Ett samtycke behöver endast inhämtas om vi inte kan stödja vår behandling av personuppgifter på 

någon annan laglig grund. Om du har lämnat ett samtycke för någon behandling, t.ex. därför att vi vill 

göra behandlingar som går utöver avtalet eller vad som ryms inom en intresseavvägning, har du rätt 

att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke. 

 

Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke 

innan detta återkallas.

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt att få 

tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och 

vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling.

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt med beaktande av 

ändamålet med behandlingen komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a. genom att 

tillhandahålla kompletterande information.

 

Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter hos oss. Sådana 

förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de 

samlats in eller behandlats för, om du återkallar sitt samtycke som behandlingen grundar sig på och 

det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och 

det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna 

har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig 

förpliktelse som vi omfattas av.

 

Du har inte alltid rätt att bli raderad. Om vi t.ex. behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja 

ett ingånget avtal med dig eller för att administrera ett reklamationsärende behöver uppgifterna inte 

raderas. Vi får även behandla uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex. uppgifter om genomförda 

felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella 

delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna utföra säkra 

reparations- och servicetjänster på fordonet under den tid som fordonet är i drift, kopplat till 

respektive bilregistreringsnummer och/eller chassinummer.

 

Rätt till begränsning av behandling 

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast 

under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du 

motsätter sig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas 

användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 

trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt 

mot behandlingen i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl att behandla dina 

personuppgifter väger tyngre än dina skäl.

Personuppgifterna behöver inte begränsas om alla uppgifter som vi behandlar är korrekta och 

nödvändiga för att fullgöra ett ingånget avtal med dig.

 

Rätt att invända mot behandling 

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på 

en intresseavvägning. Vi får inte längre behandla personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande 

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller 

om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. 

Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för 

sådana ändamål. Du kan inte invända mot sådan behandling som är nödvändig för oss för att kunna 

fullgöra ett ingånget avtal med dig.

 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller annan behörig 

tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett 

klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det 

påstådda intrånget begicks.

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har 

lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra 

dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger 

när behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. 

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från medlemsföretaget till en annan 

personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Kontakta oss 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med 

anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per 

post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

 

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 08-556 616 50

eller skicka ett e-postmeddelande till kaj@dahlbacka.se

 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av 

 

Dahlbacka bil AB

2023-03-02

 

 

Kaj Dahlbacka

VD

bottom of page